“… De jelenthet a Bolyai név a salgótarjáni diák számára többet, programot is. Ha például igazán meg akarja érteni, mi is az, amit névadójuk csinált, mi az a nemeuklideszi geometria, amellyel mint apjához írt levelében mondta, a semmiből egy új világot húzott elő, akkor már középiskolában oda kell küzdenie magát az új matematika s azon át a modern fizika küszöbére; hisz az a semmiből előhúzott világ, nemcsak vakmerő kirándulás volt a gondolhatóba, hanem hamarosan új ostromlétra is lett, amit a gondolható a természetből jelt adó valóságnak támaszt.”
(Részlet Németh Lászlónak a Névadó ünnepre írt üdvözletéből)

Önarcképünk mottóját is ebből a köszöntőből kölcsönöztük. Jelképes, hogy ezt választottuk vezérlő gondolatként.
Jelenti a Bolyai-szellemiség továbbvitelét, a hagyományok ápolását, a jó értelmű “bolyais mentalitás” őrzését; a gimnázium alapvető profiljának való eredményes megfelelést: a továbbtanulásra való felkészítést, a tehetséggondozó iskola szerepének vállalását, a magas szintű szakmai követelményt tanártól és diáktól, az egészséges versenyszellem megteremtését, a versenyeztetést. De jelenti a gyermek-központú, jó légkörű, de szigorú iskola kialakítását, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a jó hangulatot, a derűt, a humort is.

Az iskola története

Iskolánk 1966-ban nyitotta meg kapuját. Tervezője Magyar Géza volt. Az épület jó helyre került, a városközpontba; ugyanakkor távol az autók zajától, csöndben, nyugodtan lehet itt tanítani és tanulni.
1969 májusában Bolyai János nevét vette fel gimnáziumunk, aki ifjú éveiben világhírű eredményt ért el a térgeometriában.

1984-ben helyezték el iskolánk előtt Vass Viktor 1951-ben alkotott Bolyai-mellszobrát, amelyet minden évben a ballagó diákok megkoszorúznak.
A hagyományteremtés és -őrzés, az újat akarás és a változtatás szándéka végigkísérték a Bolyai János Gimnázium történetét; mindig olyan vezetése és nevelőtestülete volt ennek az iskolának, akik hittek a múlt értékeinek előrevivő szerepében, de ugyanakkor megérezték az “új idők új dalait”.
Így teremtődött meg az iskola sajátos arculata, önarcképe, helyi és országos viszonylatban is elismerést kiváltó helye.
A ma látható épület az 1989-94. között zajlott felújítás eredménye. Az egykori “Új Gimnázium”- ból Bolyai János Gimnázium lett.
A Bolyai-fal Kákonyi István alkotása, 1972 májusában avattuk. A nagy aula az épület tervezőjének remek ötlete volt, hiszen felejthetetlen ünnepélyek, versenyek, diáknapok, bálok színhelye iskolaközösségünk és a szülők számára.
Képzési céljainkból eredően a természettudományos tárgyak az idegen nyelvek oktatását kiemelt iskolai feladatnak tartjuk. Ennek érdekében törekszünk a tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésére.
Szaktantermi rendszerben dolgozunk. A szertárakat, laborokat, könyvtárat, egyáltalán az egész épületet üresen kaptuk meg 1966-ban, sok-sok munkával évekbe telt a szükséges eszközök beszerzése. Azóta a természettudományos tárgyak oktatásának feltételei tovább bővültek. 2013-ban az Öveges pályázati program keretein belül modern természettudományos labor létesült. Itt kétszer 20 fő befogadására alkalmas laboratóriumi tér került kialakításra, ahol a diákok tanulókísérleteket végezhetnek biológia, kémia, fizika tanórákon, illetve tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön, vetélkedőkön. A munkát előkészítő helyiség és vegyszerraktár, illetve laboráns is segíti.

Az iskola napjainkban

Iskolánk az indulástól alaptevékenységeként a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést vállalta: kiemelt feladatként jelölte meg a tehetséggondozást, felkarolva a hátrányos helyzetű tanulókat is, súlyt fektetve a hátránykompenzációra.
Intézményünk a szerkezetváltó iskolák sorába tartozik. A hagyományos négyosztályos képzés mellett az 1993/94. tanévtől létezik a hatosztályos gimnáziumi képzés is (az 1997/98. tanévtől minden évben évfolyamonként két osztállyal); az 1995/96. tanévben indult az OKJ-ben jegyzett, érettségire épülő Idegenvezető szakképes, mely a 2000/2001-es tanévben Idegenforgalmi ügyintéző képzéssel bővült. A 2006/2007. tanévben pedig kétéves felsőfokú Idegenforgalmi szakmenedzser akkreditált képzést vezettünk be. A 2002/2003. évtől kezdődően indult az angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos gimnáziumi képzés, amely a 2006/2007. évtől kezdődően fenntartói döntésre ötosztályos gimnáziumi képzéssé alakult át. Az ötosztályos két tanítási nyelvű képzés mellett a 2009/2010-es tanévtől indítottuk az angol-magyar két tanítási nyelvű hatosztályos képzésünket. Ezen képzés helyett a 2014/2015-ös tanévtől emelt szintű idegen nyelvi tagozatos képzés indult. A 2011//2012-es tanévtől újra indult a négyosztályos két tanítási nyelvű képzés is, amely a korai két tanítási nyelvű általános iskolai képzés folytatásaként működik ismét.
Arra törekszünk, hogy diákjaink minél nagyobb számban jussanak be a felsőoktatási intézményekbe, tanulóink közel 100%-ban jelentkeznek továbbtanulásra, általában 90% körüli a felvételi arányuk.

Gimnáziumunk tevékenységi rendszere, kínálata

Az emelt szintű idegen nyelvi tagozatos hatosztályos a gimnáziumi oktatás a 7. évfolyammal kezdődik és a 12. évfolyammal fejeződik be.
Hetedik és nyolcadik osztályban az angol nyelv oktatása emelt óraszámban történik, heti 6-6 órában. A 9. évfolyamtól kezdve az angol nyelv óraszáma minden tanévben heti 5 óra.
Az emelt óraszám lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók már az érettségi idejéig eljussanak a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szintjére.
Lehetőséget biztosítunk azonban arra is, hogy a tanulók bármelyik tárgyból sikeres felvételi vizsgát tegyenek. A 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.
A 9. évfolyamtól indul a 2. idegen nyelv tanulása szintén emelt óraszámban, a 9-12. évfolyamon heti 5 órában. Német vagy francia nyelv tanulható, ha megfelelő számú tanuló választja. A képzés végén a tanulók eljuthatnak a középfokú, vagy akár a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szintjére.
A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú „C” típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű.
Az emelt szintű idegen nyelvi képzésben a tanulók magas szintű és használható idegen nyelvi tudásra tesznek szert, alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák.
 

Az angol-magyar két tanítási nyelvű ötosztályos gimnáziumi képzésben az első évtől intenzív célnyelvi előkészítés folyik heti 18 órában.
A második évtől négy tárgy közül (matematika, fizika, digitális kultúra, biológia) a tanulóknak kettőt angol nyelven kell tanulniuk. Szintén ebben az évben kezdődik az angol nyelvi civilizáció tantárgy tanítása. Az idegen nyelven tanult tárgyak közül kettőből kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni.
Az érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és másik két választott vizsgatantárgyból angol nyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tett.
A második évtől kezdődően a két tanítási képzésben résztvevő tanulók is tanulnak 2. idegen nyelvet heti 3 órában (német, francia), tudásszint szerint kialakított évfolyam szintű csoportokban.
Az angol nyelvi és nyelvű órák csoportbontásban zajlanak, a tárgyi feltételek is segítik a tanulást. A termeket korszerű számítógépekkel szereltük fel, idegen nyelvi szoftvereket, nyelvoktató CD-ket szereztünk be.
Jól képzett szaktanárok, anyanyelvi lektor vesznek részt a képzésben, és a nyelvgyakorlását elősegítendő angliai, skóciai tanulmányutakat szervezünk.
Lehetőséget biztosítunk azonban arra is, hogy a tanulók felvételi tantárgyaikból tudásukat magyar nyelven mélyíthessék: a 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.
 
Az angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos gimnáziumi képzésben a 9. évfolyamtól az angol nyelvet magas óraszámban tanítjuk, emellett a tanulóknak két tárgyat (matematika, fizika, digitális kultúra, biológia) angol nyelven kell tanulniuk.
Az első évtől kezdődik az angol nyelvi civilizáció tantárgy tanítása is. Az idegen nyelven tanult tárgyak közül kettőből kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni.
Az érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot ért el, a másik két vizsgatantárgyból angol nyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tett.
A 2. idegen nyelvet már 9. osztályban tanulják a tanulók heti 3 órában, tudásszint szerint kialakított évfolyam szintű csoportokban. Kínáljuk a német vagy a francia nyelvet.
Lehetőséget biztosítunk azonban arra is, hogy a tanulók felvételi tantárgyaikból tudásukat magyar nyelven mélyíthessék: a 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.

A négyosztályos gimnáziumi képzést emelt idegen nyelvi specializációval is kínáljuk, német vagy francia nyelvből, heti 5 órában
A 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén lehetőség van heti 2 óra felvételére a választott tantárgyból.
Két idegen nyelv tanulása kötelező. Első idegen nyelvként kínáljuk az angol nyelvet. Második idegen nyelvként választható a német vagy a francia nyelv tudásszint szerint kialakított évfolyam szintű csoportokban.
A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú „C” típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű.
 
 
Nyári német nyelvi utazásokat, angliai, skóciai tanulmányutakat szervezünk. Franciaországi diákcsere kapcsolat működik egy Pontarlier városában lévő gimnáziummal.
2017 óta Erasmus tanár továbbképzési programban vesznek részt az intézmény tanárai különböző EU-s országokban.
Erasmus diákcsere programokat is szervezünk.

Az elmélyült szaktárgyi munkát szaktantermek, laboratóriumok; az aktív pihenést, az erőnlétet a jól felszerelt konditerem eszközei,a tanulást és a kikapcsolódást könyvtárunk is segíti.
A tanórai munka mellett van lehetőség tudományos diákköri munkára a Bolyai Körben. Tanulóink sokszínű tehetségének ad teret a Bolyai Tudományos Ülésszak és a Szülők-Nevelők jótékonysági bálja, mely jó példa az iskola és a szülői ház elmélyült kapcsolatára.
Hagyományos rendezvényeink, programjaink jellegzetes színfoltjai iskolánknak, melyeken együtt formáljuk értékrendünket. Ilyen együttlétek a Gólyatábor, az elsősök bemutatkozása a Bolyai Körön, a Ki tud többet Bolyairól, a Szalagavató, a karácsonyi köszöntések, a Diáknap, a diáknapi disco, a Bolyai Napok, a Ballagás, az Iskolagaléria kiállításai, a kirándulások, az év végi Főző- és Sportnap.